Przejdź do zamówienia

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Laureola Wellness

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Laureola Group Sp. z o.o. REGON 147066019, NIP 7972052525, KRS 0000495364 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: info@laureolawellness.pl

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

  1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

  1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

- zawarcia i wykonania umowy;

- rozpatrzenia reklamacji i zwrotu;

- przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu www.laureola-wellness.pl;

- prezentowania Państwu reklam;

- udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami;

- celach księgowych i podatkowych;

- przekazania Państwa danych osobowych do banku obsługującego Administratora w związku z:

- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • przekazania Państwa danych osobowych do firm obsługujących wysyłkę towaru w celu realizacji dostawy. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  • Bank Administratora

  • Firmy obsługujące wysyłkę towaru

4. Przetwarzamy następujące kategorie danych:

  • imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar – w celu zawarcia i wykonania umowy

  • imię, nazwisko, adres email, data urodzenia, rozmiar – w celach marketingowych.

5. Korespondencja między stronami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Państwa adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.

6. Nie przekazujemy Państwa danych innym administratorom.

7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

8. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

9. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.

10. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

11. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

12. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.

14. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

15. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook, Pinterest etc), które stosują w sklepie Laureola Wellness pliki cookies.

16. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

17. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

18. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

100% Gwarancji

14 dni na wymianę lub zwrot produktu

Szybka dostawa

Darmowa dostawa kurierska w ciągu 72h

4.8/5

Ocena naszych Klientów